برچسب: حمایت حقوقی از استارتاپ ها

لزوم حمایت حقوقی از استارتاپ

چرا حمایت حقوقی از استارتاپ ها ضروری است حسام الدین رنجبر، مشاور حقوقی روزنامه دنیای اقتصاد، 18 تیر 1398 استارتاپ ها غالباًدر کسب کارهای نوینی که برپایه نوآوری و تکنولوژی های جدید بناشده است وارد می شوند از اینرو ریسک پذیری آنها در مواجهه با فضای کسب و کار زیاد خواهد بود. از سوی دیگر نوبنیاد بودن این بنگاه ها، تجربه اندک مدیرانشان در مواجهه با دشواری های محیط و بازار، مخاطرات ناشی از عملکردشان را افزایش می دهد، حمایت هائی نیز که به حق در موضوعات مختلف مانند حقوق روابط کار، بیمه و مالیات و مانند آن در ابتدای...