برچسب: داوری

مدیریت قراردادها در سازمانها

عارضه یابی مدیریت قرارداد ها در بنگاه‌های اقتصادی منتشر شده در نشریه صبح اندیشه شماره 14 تیر 1399 حسام‌الدین رنجبر اهمیت قراردادها در بنگاه‌های اقتصادی واقعیتی انکارناپذیر است. یک سازمان با ذی‌نفعان زیادی در تعامل است که چارچوب این تعاملات بر اساس قرارداد منعقد شده،بین آنها تنظیم می‌گردد و سودآوری، رشد و پایداری سازمان در گرو دستیابی به منافع حاصل از این تعاملات است و هر چه بنگاه سرآمدتر و حجم تعاملاتش زیادتر باشد درجه اهمیت و میزان حساسیت نظامی که قراردادها را مدیریت می‌کند افزایش می یابد. از این رو مدیریت قراردادها یکی از مهم‌ترین فرآیندهای جاری در سازمان...