برچسب: لزوم توجه

امکان مذاکره مجدد در قراردادها

لزوم توجه به امکان مذاکره مجدد در قراردادها منتشر شده در نشریه صبح اندیشه شماره 31 خرداد 1399 حسام الدین رنجبر، مشاور حقوقی قراردادها بروز تغییرات غیر قابل پیش بینی در شرایط اولیه حاکم بر قرارداد، شاید یکی از مهمترین واقعیات در کسب و کار باشد. زیرا با جهانی شدن روز افزون تجارت و همزمان با آن بروز دگرگونی های شدید و پرتواتر در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع، عدم قطعیت‌های قراردادها بسیار بیش از پیش شده است. این دشواری به ویژه در قراردادهای طولانی مدت و پیچیده بیشتر وجود دارد. حوادث طبیعی یا تغییر عوامل سیاسی و اقتصادی می...