برچسب: مدیریت ریسک سازمانی،مدیریت ریسک تطبیق،ارزیابی ریسک،حسین نوریان،حسام الدین رنجبر،شرکت مشاوره حقوقی،شرکت مشاوره قرارداد

تحلیل و ارزیابی ریسک

روش ارزیابی ریسک های سازمان ارزیابی و مواجهه با ریسک سازمانی ارزیابی ریسک های سازمان به ما این امکان را می دهد که رویدادهایی که بیشترین تاثیر بر سازمان دارند را مشخص و اولویت بندی نماییم. طبیعتا مواجهه با همه رویدادهای تاثیر گذار بر سازمان نه امکان پذیر است و نه مفید پس طبیعتا رویکرد مواجهه ما باید با رویدادهایی باشد که بیشترین تاثیر را خواهند داشت.بنابر این همانگونه که در مقاله زیر تشریح شده است، تحلیل ریسک سازمانی بیشتر بر روی اهداف استراتژیک و استراتژی های سازمان انجام می گیرد. معمولا  رویدادهای مربوط به ریسک های سازمانی با دو...