برچسب: مزیت های رقابتی پایدار

شجاعت استراتژیک

اهمیت شجاعت استراتژیک در کسب و کار حسین نوریان – مشاور مدیریت استراتژیک نشریه صبح اندیشه بی شک مهم ترین وظیفه هیات مدیره و مدیریت ارشد سازمان، طراحی و اجرای استراتژی ها است. اما در فضای کنونی که دگرگونی های شدید، گسیختگی بازار و عدم قطعیت های کسب و کار ویژگی های ذاتی آن هستند، برخی مطرح می کنند که دیگر دوران استراتژی به سرآمده است یا طرح ریزی استراتژی ها بسیار دشوار است و دیگر استراتژی برای سازمان ها موضوع بی ربطی است! برخی از آنها شعار می دهند که از این به بعد چابکی، انعطاف پذیری و دیجیتال...