برچسب: پیچیدگی های سازمانی

مدیریت پیچیدگی‌های سازمانی

پریوش منوچهری، مشاور مدیریت استراتژیک در دهه اخیر رشد اقتصادی در اغلب بازارها کاهش یافته و حتا در اقتصادهای نوظهور نیز این شاخص افول کرده است و شواهد چندان قدرتمندی برای اوج گرفتن دوباره آن حداقل در کوتاه مدت به چشم نمی آید و در چنین شرایطی انگشت اقتصاددانان و استراتژیست ها به سمت بهره وری سازمان ها و کارامدی سرمایه انسانی نشانه می رود. شرایط رکود در بازارها افزایش شاخص های شدت فضای رقابتی را به همراه خواهد داشت و بهره وری سازمانی و سرمایه انسانی مهم ترین برگ برنده در فضای رقابتی دشوار خواهند بود. اما همزمان با...