برچسب: کرانه دانش

مدیریت قراردادها در سازمانها

عارضه یابی مدیریت قرارداد ها در بنگاه‌های اقتصادی منتشر شده در نشریه صبح اندیشه شماره 14 تیر 1399 حسام‌الدین رنجبر اهمیت قراردادها در بنگاه‌های اقتصادی واقعیتی انکارناپذیر است. یک سازمان با ذی‌نفعان زیادی در تعامل است که چارچوب این تعاملات بر اساس قرارداد منعقد شده،بین آنها تنظیم می‌گردد و سودآوری، رشد و پایداری سازمان در گرو دستیابی به منافع حاصل از این تعاملات است و هر چه بنگاه سرآمدتر و حجم تعاملاتش زیادتر باشد درجه اهمیت و میزان حساسیت نظامی که قراردادها را مدیریت می‌کند افزایش می یابد. از این رو مدیریت قراردادها یکی از مهم‌ترین فرآیندهای جاری در سازمان...

امکان مذاکره مجدد در قراردادها

لزوم توجه به امکان مذاکره مجدد در قراردادها منتشر شده در نشریه صبح اندیشه شماره 31 خرداد 1399 حسام الدین رنجبر، مشاور حقوقی قراردادها بروز تغییرات غیر قابل پیش بینی در شرایط اولیه حاکم بر قرارداد، شاید یکی از مهمترین واقعیات در کسب و کار باشد. زیرا با جهانی شدن روز افزون تجارت و همزمان با آن بروز دگرگونی های شدید و پرتواتر در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع، عدم قطعیت‌های قراردادها بسیار بیش از پیش شده است. این دشواری به ویژه در قراردادهای طولانی مدت و پیچیده بیشتر وجود دارد. حوادث طبیعی یا تغییر عوامل سیاسی و اقتصادی می...