درباره گروه مشاوران کرانه دانش

داستان ما و مسیری که طی کردیم:

بنیان گذاران گروه مشاوران کرانه دانش از سابقه بیش از هجده ساله در مشاوره مدیریت کسب و کار و نظام های مدیریتی از جمله مدیریت فرایندهای کسب و کار برخوردارند، آنها در اثر انجام پروژه های متعدد عارضه یابی فرایندها در سازمان های مختلف دریافتند که مدیریت قراردادها از جمله پر عارضه ترین حوزه ها در بنگاه های اقتصادی و عمومی کشور است از این رو ابتدا پروژه پژوهشی برای تحلیل این چالش ها را به انجام رسانیدند و سپس بر مبنای نتایج آن، با بهره گیری از الگوهای مرجع جهانی همچون APQC و FIDIC، نظام جامع مدیریت قراردادها را متناسب با رفع چالش های سازمانی در این حوزه برای اولین بار در ایران طرح ریزی نمودند. این مدل تاکنون در بیش از شصت سازمان آموزش داده شده و در بسیاری از شرکت های ممتاز مورد استفاده قرار گرفته است.

به موازات این فعالیت، کارشناسان ارشد این گروه، با انجام تحقیق و توسعه درباره مدل های جهانی در حوزه مدیریت ریسک تطبیق و فراهم آوری روشی جامع برای تحلیل آن در سازمان ها، حوزه مشاوره مدیریت ریسک استراتژیک و فرایندی را به مدیریت ریسک تطبیق نیز گسترش دادند. با بهره گیری از این الگو، سازمان ها می توانند رویدادهای آتی موثر بر مخاطرات عدم تطابق را شناسائی و تحلیل نموده و راهکارهای مواجه ای و پیشگیرانه برای مواجه با آنها را بکار بنندند. ریسک هائی که به صورت بالقوه می توانند سازمان و ذی نفعان آن را با مخاطرات ناشی از عدم تطابق عملکرد سازمان با قوانین و مقررات مواجه سازند. بدون بهره گیری از روش های مدیریت ریسک تطبیق، پایائی و استحکام سازمانی می تواند دستخوش چالش های جدی گردد و ذی نفعان آن با دشواری های حقوقی و مدیریتی مواجه گردند.

 

بنیادی که بنا نهادیم:

ساختار منحصر به فرد گروه مشاوران کرانه دانش از دو گروه مجزای مشاوره مدیریتی (در حوزه های مدیریت استراتژیک، فرایندهای کسب و کار، مدیریت دانش و مدیریت ریسک سازمانی) و مشاوره حقوقی کسب و کار (در حوزه های مدیریت قراردادها و ریسک تطبیق) تشکیل شده است. ترکیب الگوهای مدیریت سازمانی و حقوق و کسب و کار قابلیت هائی را در تیم کرانه دانش ایجاد کرده است که برخورداری از توان ریشه یابی، تحلیل و ارائه راهکار برای چالش های قراردادی و انطباق سازمانی از جمله آنها است. این گروه مشاوره هم اکنون از همکاری کارشناسان خبره در این دو حوزه بهره می گیرد که همگی از سابقه انجام پروژه های متعدد مشاوره ای و انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشی برخوردار هستند.

 

ماموریتی که برای آن تلاش می کنیم:

کمک برای ایجاد تغییر پایدار در سازمان های کشور در حفاظت از منافع ذی‌نفعان‌شان با تدوین مدیریت موثر قراردادها

ما سازمانی مبتنی بر ارزش هستیم:

  • تمرکز موثر بر منافع مشتریان
  • رشد مستمر با کمک به مشتریان در مسیر رشد
  • فراهم آوری بینش های ممتاز با پژوهش و یادگیری همیشگی
  • مشاوره با صداقت و ایجاد و نگهداشت اعتماد
  • چالش مشتری، چالش ماست تا غلبه برآن با او همراهیم
  • توسعه همکاران با مربی گری و بهبود کیفیت زندگی کاری