مدیریت قراردادها ، نظام جامع مدیریت قراردادها ، تحلیل قرارداد ، تدوین قرارداد ، مشاوره مدیریت قراردادها ، مشاوره حقوقی کسب و کار ، مدرس مدیریت قراردادها حسین نوریان ، حسام الدین رنجبر

روش و گام‌های استقرار نظام جامع مدیریت قراردادها

گام اول: جمع آوری و تحلیل اطلاعات

این گام با هدف فراهم‌آوری اطلاعات و تحلیل‌های کافی راجع به مولفه‌های مختلف مرتبط با قرارداد شامل ذی‌نفعان و انتظارات آنها و نیازمندی‌های طرفین انجام می‌گردد تا با استفاده از آن بتوان قراردادی با کیفیت و پایدار را تدوین نمود. برای اجرای این گام از روش‌هایی مانند حضور در جلسات مذاکره با ذی‌نفعان، روش‌های تحلیل انتظارات، بررسی و بهینه‌کاوی سوابق قبلی استفاده می‌گردد. خروجی این گام در مرحله بعدی که تدوین قرار داد است به کار برده می‌شود.

گام دوم: امکان سنجی و تحلیل ریسک

این گام به منظور حصول اطمینان از امکان‌پذیری اجرای تعهدات قراردادی توسط طرفین در وضعیت حال و آینده انجام می‌شود. در ابتدا با بررسی تعهدات فی‌مابین و با استفاده از چک‌لیست‌های استاندارد، امکان پذیری اجرای آنها بررسی شده و سپس تمامی رویدادهایی که می‌تواند در حین اجرای قرارداد اتفاق افتد و اجرای هر یک از تعهدات را با چالش روبه‌رو سازد، به عنوان ریسک‌های قراردادی تحلیل می گردند تا اقدامات مواجهه‌ای موثر در تدوین یا اجرای قرارداد، برای آنها معمول گردد.
• امکان سنجی برآورد نیازها و انتظارات
• تحلیل ریسک قرارداد شامل تحلیل اشتهای ریسک، شناسائی و ارزیابی رویداد‌ها

گام سوم: تدوین وتنفیذ قرارداد

در این گام بر مبنای اطلاعات حاصل شده و با بهره‌گیری از دانش فنی و حقوقی، قرارداد تهیه و تنظیم می‌گردد. رعایت کلیه الزامات فنی، حقوقی و قانونی، توجه کامل به تعهدات قراردادی، لحاظ نمودن تمهیدات مربوط به ریسک شامل شرایط هاردشیپ، ایجاد مکانیزم‌های مدیریت ادعا، تغییرات و داوری از جمله مواردی است که در تدوین کیفی قرارداد لحاظ خواهد شد. ابتدا پیش‌نویس قرارداد تهیه می‌شود که پس از انجام مراحل وارسی و صحه گذاری آن توسط تیم مشاوره و مجری و انجام مذاکرات تنفیذ، به صورت نسخه نهائی تدوین می‌گردد.

گام چهارم: تمهیدات اجرا

تدوین با کیفیت قرارداد که در مراحل قبل انجام گرفته است، اگرچه ضروری است اما برای اطمینان از موفقیت در دستیابی به اهداف آن کافی نیست و باید تمهیدات لازم در زمان اجرای آن نیز به عمل آید. برای اجرای دقیق و صحیح قراداد، مجریان باید نسبت به آن اشراف کامل داشته باشند و الزاماتی مانند ثبت وقایع تاثیرگذار در حین اجرای قرارداد به صورت کارآمد انجام شود تا در صورت وقوع رویدادهایی که منجر به دعاوی، تغییر در قرارداد، نیاز به استفاده از مکانیزم داوری و مانند آن می شود، اطلاعات لازم برای مواجهه موثر و منفعت‌زا فراهم باشد.

 

گام پنجم: به سرانجام رسانی قرارداد

نتایج کامل قرارداد در گام به سرانجام رسانی حاصل می‌گردد که رعایت الزمات و تمهیدات آن از اهمیت به‌سزایی برخوردار خواهد بود. در این مرحله خروجی‌های قرارداد جمع‌آوری و از حیث کیفیت و کفایت بررسی می‌شوند، اسنادی مانند ضمانت‌نامه‌ها و حسن انجام کار، آزادسازی و تعین تکلیف شده و به ادعاهای باقی مانده پاسخ داده می‌شود و از همه مهم‌تر درس آموخته‌های به دست آمده از اجرای مراحل مختلف چرخه عمر قرارداد، استخراج، ثبت و به اشتراک‌گذاری می‌گردد تا در دوره‌های بعدی برای بهبود مستمر، مورد استفاده قرار گیرند.

گروه مشاوران کرانه دانش، برای کلیه گام های ذکر شده، فرایندها، دستورالعمل ها، راهنماها و چک لیست هائی را فراهم آورده است که سازمان ها با برخرورداری از آنها همراه با خدمات آموزشی و مشاوره ای می توانند این نظام را مستقر نموده و از کارائی و اثربخشی مدیریت قراردادها اطمینان حاصل نمایند.

استفاده از مطالب فوق تنها با ذکر منبع مجاز است

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا مشاوره مدیریت قراردادها با گروه مشاوران کرانه دانش تماس حاصل نمائید.