دسته: دسته‌بندی نشده

سازمان دهی مدیریت ریسک تطبیق

درس آموخته های مدیریت ریسک سازمانی ۱- در شرکت مایکرو سافت سازماندهی خاص و مشخصی برای مدیریت ریسک سازمانی پیش بینی شده است. دفتر مدیریت ریسک سازمانی توسط هیات مدیره و مشخصا کمیته مالی و حسابرسی حمایت می گردد. زیر مجموعه این دفتر به چهار بخش  مدیریت ریسک های استراتژیک ، قانونی و اجابت الزامات، مالی و گزارش گری و عملیاتی تقسیم گردیده است. این واحد ها وظیفه تسهیل گری مدیریت ریسک سازمانی را در تمامی لایه های شرکت بر عهده  دارند.         ۲-تحقیقات APQC  نشان می دهد شاخص موفقیت در دستیابی به راهبردها در سازمان هایی...

تضاد منافع در سازمان

چگونه تضاد منافع عملکرد بنگاه های اقتصادی را کاهش می دهد حسام الدین رنجبر مشاور قراردادها دنیای اقتصاد اصفهان، سه شنبه اول مهرماه نود و نه یکی از چالشهای عمده سازمانی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بعد حقوقی بحث تضاد منافع است.که از منظر حقوقی پتانسیل ایجاد معضلات قانونی و قضایی زیادی برای مدیران را دارد و از بعد مدیریتی کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان را به میزان قابل‌ توجهی کاهش می‌دهد. از آنجایی که متاسفانه دانش کاربردی حقوقی و مدیریتی ازهم فاصله گرفته‌اند، مدیران کمی هستند که از دانش حقوقی در حد نیاز برخوردار باشند و حقوقدانان...

مدیریت ریسک تطبیق

مدیریت ریسک تطبیق، اهداف و ضرورت ها حسام الدین رنجبر- حسین نوریان بروز فساد در ارگان ها و بنگاه ها ریشه در مولفه های مختلف فردی و سازمانی دارد. از حیث فردی، ضعف اعتقادی و فرهنگی در بدنه مدیران و کارکنان و حرص و طمع به برخورداری بیشتر، ازعوامل ایجاد فساد است و از بعد سازمانی، وجود خلا و نارسائی در نظام تصمیم گیری، استراتژی ها، فرایندها و آیین نامه ها زمینه بروز انواع تقلب و منفعت طلبی نامشروع را موجب می شود و نبود مکانیزم های کنترلی موثر و از همه مهم تر فرهنگ سازمانی نامناسب، موجب اختلال و...